Literature Name_________________________

High School___________________

Text Best Short Stories, 2nd Ed. Date Begun____________________

Credit Date Due______________________

PHONE # _____________________

 

 

Unit Work Tests

Date/Initials Date/Initials

Unit 1 _____/ 10 = _____% ___________ Unit 1 _____/ 10 = _____% _______

Unit 2 _____/ 10 = _____% ___________ Unit 2 _____/ 10 = _____% _______

Unit 3 _____/ 10 = _____% ___________ Unit 3 _____/ 10 = _____% _______

Unit 4 _____/ 10 = _____% ___________ Unit 4 _____/ 15 = _____% _______

Unit 5 _____/ 10 = _____% ___________ Unit 5 _____/ 12 = _____% _______

Unit 6 _____/ 10 = _____% ___________ Unit 6 _____/ 16 = _____% _______

Unit 7 _____/ 10 = _____% ___________ Unit 7 _____/ 10 = _____% _______

Unit 8 _____/ 10 = _____% ___________ Unit 8 _____/ 10 = _____% _______

Unit 9 _____/ 10 = _____% ___________ Unit 9 _____/ 10 = _____% _______

Unit 10_____/ 10 = _____% ___________ Unit 10 ____/ 10 = _____% _______

Unit 11_____/ 10 = _____% ___________ Unit 11____/ 14 = _____% _______

Unit 12_____/ 10 = _____% ___________ Unit 12____/ 12 = _____% _______

UNIT AVERAGE ______% UNIT TEST AVERAGE _______%

Writing Assignments REPORTS

Unit 1 _____/ 100 = _____% ___________ 1. ____________ 2. __________

Unit 2 _____/ 100 = _____% ___________

Unit 3 _____/ 100 = _____% ___________

Unit 4 _____/ 100 = _____% ___________

Unit 5 _____/ 100 = _____% ___________ Handout Average = _____x .25 = _____

Unit 6 NO ASSIGNMENT Writing Assignments = _____x .20 = _____

Unit 7 _____/ 100 = _____% ___________ Tests = _____x .40 = _____

Unit 8 _____/ 100 = _____% ___________ Reports = _____x .15 = _____

Unit 9 _____/ 100 = _____% ___________ FINAL GRADE ______

Unit 10 NO ASSIGNMENT

Unit 11_____/ 100 = _____% ___________

Unit 12_____/ 100 = _____% ___________

Writing Assign. AVG.______%